Ohcama sisdoallu

Ohcamis lea máŋgga beali. Leat skovit deavdit, ránnjáide ferte dieđihuvvot, kártat ja tevnnegat maid fertejit čuovvut ohcama. Geahčes dá rávvaga mot de ozat.

Ohcanskovvi

Det kan søkes om byggetiltak på to måter. Med ett-trinnssøknad eller rammesøknad og senere igangsettingstillatelse.

Ved ett-trinnssøknad (skjema 5174) må alle ansvarsretter være på plass før søknaden sendes til kommunen. Denne søknadstypen egner seg best til forutsigbare tiltak som med rimelig sikkerhet vil godkjennes av kommunen.  Tiltak som du kan søke om selv (skjema 5153), uten ansvarlige foretak vil, bli behandlet i ett-trinn.

Ved to trinns søknadsbehandling søkes det først om rammetillatelse (skjema 5174), hvor tiltakets ytre rammer fastsettes. I rammetillatelsen godkjennes ansvarlig søker, i tillegg til selve tiltaket. Kommunen kan kreve at også deler av prosjekteringen (f.eks. arkitekturprosjektering) ansvarsbelegges i rammesøknaden. Rammetillatelsen kan inneholde vilkår som må være oppfylt før det kan gis igangsettingstillatelse.

En ramme-/ett-trinnstillatelse er gyldig i 3 år regnet fra vedtaksdato, dette gir mulighet til å planlegge byggeprosjekter i et lengre perspektiv.

Byggesøknad på nett 

Søknadskjemaer for nedlasting (papirutgaver)

Dispensašuvdna ohcan

Hvis det søkes om dispensasjon (unntak fra bestemmelser), kan dette skrives som et brev som legges ved byggesøknaden.

Ránnjávárrehus

Alle søknadspliktige tiltak skal varsles til naboer og gjenboere. Liste med navn og adresse til naboer og gjenboere som skal varsles får du ved kjøp av situasjonskartpakke for bygge- og delesaker. Naboer kan uttale seg til varselet innen en frist på 2 uker. Hvis det kommer inn merknader skal tiltakshaver eller ansvarlig søker kommentere disse og sende merknadene og egne kommentarer inn sammen med søknaden.  

Merknader fra naboer vurderes av kommunen før søknaden avgjøres. Når søknaden gjelder et tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven og gjeldende plan for eiendommen, vil vi sjelden kunne ta hensyn til merknadene.

Eventuelle endringer av forhold i søknaden før vedtak er fattet skal alltid nabovarsles, det samme gjelder for senere søknader om endring etter at tillatelse er gitt.

Ved plassering av tiltak nærmere grensen enn det plan- og bygningsloven åpner for kan du be om et aktivt samtykke fra berørt nabo.

  • Vi har utarbeidet et forslag til skjema: Avstandserklæring (pdf)

Om naboen ikke ønsker å gi samtykke til plasseringen må det søkes om dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i plan- og bygningsloven. I begge tilfellene skal kommunen vurdere om forholdene ligger til rette for å godkjenne plasseringen.

Dilleplána

Tiltaket skal tegnes inn på gyldig situasjonskart som bestilles her. Bestiller du situasjonskartpakke for bygge- og delesaker får du naboliste med navn og postadresse til naboer og gjenboere og gjeldene arealplan for eiendommen.

Tevnnegat

Tegninger skal være tydelige og i målestokk. Plan-, fasade- og snitt-tegninger bør være i 1:100 og målsatte. Gjelder tiltaket endring på eksisterende bygg skal både eksisterende tegninger og tegninger med det nye tiltaket sendes inn. Eksisterende tegninger kan du finne i kommunens saksarkiv.

Čielggahus

Husk at vi ikke vet hva du søker om, så redegjørelsen bør beskrive tiltaket og den estetiske utformingen.

Ovddasvástádusvuoigatvuođat ja čađahanplánat

For søknader med krav om ansvarlig søker og ansvarlige foretak må erklæring om ansvarsrett sendes inn for hvert foretak. Gjennomføringsplanen påføres de foretakene som har ansvar i tiltaket og dato for samsvarserklæringer.

Cealkámuš eará eiseválddiiguin

Dersom søknaden krever uttalelse fra annen myndighet, skal disse vedlegges søknaden. Foreligger ikke uttalelsen i søknaden innhenter kommunen uttalelse fra de myndigheter vi har samordningsplikt med.

Iskanlistu

Vi har laget sjekklister som du kan gå gjennom for å sjekke om du har den dokumentasjonen som trengs for at vi kan behandle søknaden.

  • Sjekkliste for søknad om mindre tiltak etter § 20-4. (pdf)
  • Sjekkliste kortversjon (pdf)

Sáddet ohcama

Søknaden kan sendes til kommunen på ulike måter:

Via byggsøk.no som er en elektronisk løsning hvor skjemaer fylles ut på nett, vedlegg lastes opp og søknaden så sendes kommunen. Hvis du skal søke selv, er det kun tiltak nevnt i SAK10 § 3-1 som kan søkes elektronisk via byggsøk (ved mindre fasadeendringer kan du bruke "Endring av bygg" og videre "Annet").

Søknadsdokumentasjonen kan scannes og sendes på e-post til e-post@kautokeino.kommune.no

Det er også mulig å sende inn/levere en papirversjon av søknaden om du ikke ønsker å benytte elektronisk kommunikasjon. Send søknaden til Guovdageainnu suohkan, Bredbuktnesvn. 6, 9520 Guovdageaidnu eller lever søknaden personlig på kommunehuset.

 

<– Ovdal go ozat

Ohcama meannudeapmi –>

Gávdnet go dan maid ozat?
Inšenevra/Ingeniør Huksenáššis/Byggesak
Telefovdna 922 06 574