Unnit rievdadeamit ja divvumat

Soaitá leame lohpi divodit dahje rievdadit sihke viesus ja olggobealde, muhto muhtin háve lea lobiohcan gáibiduvvon lága bokte.

Unnit doaibmabijut viesus

Du trenger ikke å søke

 • Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde.
 • Installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 • Installering og endring av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle. For eksempel er løfteplattform innenfor en boenhet er unntatt søknadsplikt.
 • Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 • Reparasjon av bygningstekniske installasjoner som for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og heis, samt varme- og kjøleanlegg. Reparasjon er ikke lenger begrenset til de installasjonene som er innenfor én bruksenhet eller branncelle.

Dette kan du søke selv

 • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, se overfor.

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

 • Brannskillet brytes.
 • Endringer i bærende vegg eller konstruksjon.
 • Endret bruk av byggverk.

Unnit doaibmabijut olggobeale

Dette trenger du ikke å søke

 • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning, og avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1,0 m.
 • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning og kan plasseres inntil nabogrense.
 • Innhegning (gjerde) mot veg med inntil 1,5 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.
 • Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom. Avstand til nabogrense må være minst 1,0 m.
 • Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m² som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade.
 • Antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m. Panelantenne plassert på vegg kan ha høyde inntil 2,0 m. Det tillates maksimalt 2 parabolantenner per bygning, og antennen skal kun tjene bebyggelsens behov.
 • Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 1,0 m eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.
 • Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.
 • Graving for kabler.
 • Lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd.

Unnit julggabealrievdadus

Dette trenger du ikke å søke

 • Fasadeendringer som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse.
 • Utskifting av eksisterende vinduer og dører med samme type og størrelse er ikke søknadspliktig. Utskifting til annen størrelse eller plassering, eller innsetting av nye vinduer/kjellervinduer/takvinduer/dører kan være søknadspliktig. Send en epost til kommunen med bilde/tegning som viser hva du ønsker å gjøre, så får du vite om det er søknadspliktig eller ikke.
 • Skifte av tak. Må ikke bryte med byggets utseende og karakter.
 • Tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse. Tidligere utførelse som velges må være en utførelse som ivaretar bygningens dominerende opprinnelige karakter eller senere hovedombyggingsfase.
 • Etterisolering av yttervegger med maksimum 20 cm utvidelse i veggtykkelse. Fasadens vinduer etc. flyttes ut tilsvarende utvidelsen.
 • Etterisolering av tak med maksimum 20 cm heving av takets overflate. Overgang mellom gesims og tak må være i samsvar med byggets eksisterende/opprinnelige utforming.

Viktige forutsetninger

Dersom tiltaket innebærer at SEFRAK-registrert bygning endrer karakter eller bygget er regulert til spesialområde bevaring, er tiltaket søknadspliktig.
Bruksendring av rom er alltid søknadspliktig.

Gávdnet go dan maid ozat?
Inšenevra/Ingeniør Huksenáššis/Byggesak
Telefovdna 922 06 574