Hukset sierra visti

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.  

Eksempler

 • uthus
 • verksted
 • hobbybod
 • skrivestue
 • veksthus
 • grillhytte/lysthus
 • dukkestue
 • sykkelskur
 • søppelskur etc.
 • garasje (se egen veiledning)

Du trenger ikke søke

Når frittliggende bygning ligger på bebygd eiendom og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er inntil 50 m². Se veiledning til SAK10 § 4-1 a. for detaljer.

Viktige forutsetninger

 • Tiltaket må ikke være i strid med gjeldende arealplan.
 • Utnyttelsesgraden for tomten må ikke overskrides.
 • Bygningen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Bygningen plasseres på bebygd eiendom.
 • Den er i 1 etasje, og kan ikke være underbygget med kjeller.
 • Avstand fra nabogrense må være minimum 1 meter.
 • Avstand til en annen bygning på tomten må være minimum 1 meter.
 • Maksimal mønehøyde er 4 meter og gesimshøyde 3 meter fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.
 • Du må ikke plassere bygget i strid med byggegrense mot veg eller bane. Ved plassering nærmere vei/bane enn byggegrensen tilsier må du innhente dispensasjon eller samtykke fra kommunen på forhånd. Kontakt kommunen hvis du er i tvil.
 • Når bygningen er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Send skjema fra dibk.no og kart på epost eller per brev.

Dette kan du søke selv

Bygningen er frittliggende, og samlet bruksareal eller bebygd areal er inntil 70 m².

Viktige forutsetninger

 • Bygningen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Den er i 1 etasje, og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
 • Hovedregelen er at større bygninger skal plasseres 4 meter fra nabogrensen.
 • Kommunen kan godkjenne nærmere plassering enn 4 meter dersom det foreligger nabosamtykke for plasseringen, eller ved søknad om dispensasjon.
 • Før du søker, se her.

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

Bygninger over 70m².

Bygninger i mer enn én etasje.

Hvis bygningen skal inneholde rom for beboelse.

Inšenevra/Ingeniør Huksenáššis/Byggesak
Telefovdna 922 06 574