Gaskaboddosaš ja eará doaibmabijut, ja rávvagat

Gaskaboddosaš doaibmabijut ja máiddái eará doaibmabijut.

Du trenger ikke å søke

  • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg (haller, tivoli og andre større innretninger m.m.). Tiltaket kan maksimalt stå oppført i 2 måneder og skal fjernes umiddelbart etter utløpet av denne tidsperioden.
  • Se plan- og bygningloven § 20-5 tredje ledd

Viktige forutsetninger

Det gis ikke tillatelse til forlengelse. Kommunen kan bestemme plassering av tiltaket. Det er ikke krav om nabovarsel.

Tiltaket skal plasseres slik at det ikke hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene. For midlertidige bygninger/byggverk som skal brukes til oppholdsrom for personer gjelder kravene i byggteknisk forskrift for å ivareta helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet. Det kreves dispensasjon dersom plangrunnlaget har bestemmelser som begrenser plassering av midlertidige tiltak.

Eará doaibmabijut ja rávvagat

 

Saksprosess:

  • Forhåndskonferanse
  • Ferdigattest for eldre bygg

Tiltakstyper:

  • Brygge (pdf)
  • Veileder skilt og reklame (pdf) 
  • Skiltvedtekter (pdf)
  • Avskjørsel (pdf)
  • Parkering/snuplass (pdf)
  • Husnummerskilt (pdf)
Inšenevra/Ingeniør Huksenáššis/Byggesak
Telefovdna 922 06 574