Hukset garáša

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.  

Du trenger ikke søke

Når garasjen er en frittliggende bygning på bebygd eiendom og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er inntil 50 m². Se veiledning til SAK10 § 4-1 a. for detaljer.

Viktige forutsetninger

 • Tiltaket må ikke være i strid med gjeldende arealplan.
 • Utnyttelsesgraden for tomten må ikke overskrides.
 • Garasjen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Den er i 1 etasje, og kan ikke være underbygget med kjeller.
 • Avstand fra nabogrense må være minimum 1 meter.
 • Avstand til en annen bygning på tomten må være minimum 1 meter.
 • Du må ikke plassere garasjen i strid med byggegrense mot veg eller bane. Ved plassering nærmere vei/bane enn byggegrensen tilsier må du innhente dispensasjon eller samtykke på forhånd. Kommunens praksis, i henhold til gatenormen, er å tillate plassering inntil 2 m fra eiendomsgrense mot vei ved plassering parallelt med vei, og inntil 5 m fra eiendomsgrense mot vei ved plassering vinkelrett på vei. Kontakt kommunen hvis du er i tvil.
 • Maksimal mønehøyde er 4 meter og gesimshøyde 3 meter fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.
 • Når bygningen er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Send skjema fra dibk.no og kart på epost eller per brev.

Dette kan du søke selv

Garasjen er frittliggende, og samlet bruksareal eller bebygd areal er inntil 70 m².

Viktige forutsetninger

 • Garasjen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Den er i 1 etasje, og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
 • Hovedregelen er at garasje over 50 m2 BYA skal plasseres 4 meter fra nabogrensen.
 • Kommunen kan godkjenne nærmere plassering enn 4 meter dersom det foreligger nabosamtykke for plasseringen, eller ved søknad om dispensasjon.

Før du søker, se her.

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

Garasjer over 70m².

Garasjer i mer enn én etasje.

Hvis garasjen skal inneholde rom for beboelse.

Viktig å huske på

Husk at du kanskje må ha snuplass på egen eiendom.

Du kan plassere en garasje med under 50 m² bruttoareal 2 m fra naboens bygning. Skal du plassere en garasje over 50 m² nærmere annen bygning enn 8 meter, i egen eller annen bruksenhet, må du brannsikre garasjen i henhold til teknisk forskrift.

Inšenevra/Ingeniør Huksenáššis/Byggesak
Telefovdna 922 06 574