Gaikkodit

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.  

Ovdal go ozat, geahčes mes dán.

Dette trenger du ikke å søke

  • Riving av bygninger som du heller ikke trenger å søke for å kunne bygge. Se om tiltaket ditt er nevnt på denne siden.

NB! Søknadsfritaket omfatter ikke eldre byggverk og byggverk som er registrert som kulturminner/del av kulturmiljøer i henhold til Drammen kommunes kartdatabase.

Dette kan du søke selv

Det du kan søke selv for å bygge kan du søke selv om å rive.

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

Alle større rivetiltak må du ha et ansvarlig foretak til å stå for søknaden.  

Hva må søknaden inneholde?

Her finner du informasjon om søknader generelt

Spesielt for riving

  • Tegn et kryss(X) på situasjonsplanen over bygningen som du søker om å rive.
  • Send inn tegninger eller foto som viser bygningen.
  • Det må opplyses om formålet med rivingen og hvordan tomta skal opparbeides etter rivingen.  
  • Send inn erklæring/bekreftelse på at de som har pengeheftelser i eiendommen er varslet, senest ved søknad om igangsettingstillatelse.

Viktig å huske

  • Kvitte seg med avfallet på en miljøriktig og lovlig måte
  • Rivearbeid skal sikres i henhold til pbl. § 28-2.
  • Kontakt byantikvaren i kommunen dersom bygningen er av eldre dato.
  • Kontakt tjenestested Vann og avløp – plan i forbindelse med plombering av VA-ledninger (plombering krever rørleggeranmeldelse til VA-drift)
  • Kontakt andre ledningseiere for ledninger i luften eller i grunnen: telefon, bredbånd etc.
Inšenevra/Ingeniør Huksenáššis/Byggesak
Telefovdna 922 06 574