Hukset caggimuvrra

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.  

Ovdal go ozat, geahčes mes dán.

Du trenger ikke å søke

 • Frittstående støttemurer med inntil 1 meter høyde og plassering minst 1 meter fra nabogrensen.
 • Støttemurer med inntil 1,5 meter høyde og plassering minimum 4 meter fra nabogrensen.
 • Støttemurer med høyde under 0,5 m i frisiktsonen mot vei.

Du må likevel søke dersom

 • Tiltaket er i strid med lov, forskrift, kommuneplanplan eller reguleringsplan.
 • Tiltaket ligger i strandsonen (da gjelder byggeforbudet i 50 meters-sonen)

Dette kan du søke selv

 • Enkle, mindre støttemurer over 1,5 meters høyde med minimum 4 m avstand til nabogrensen kan behandles som søknad om mindre tiltak. Kommunen vurderer vanskelighetsgraden i hver enkelt sak. Større støttemurer må du søke med hjelp av fagfolk.

Støttemur mot nabogrense

 • Kommunen kan godkjenne mindre støttemurer (utover 1 m høyde med 2 m avstand fra nabogrensen) nærmere enn 4 m dersom muren ikke henger sammen med andre konstruksjoner. Vi vurderer konkret hvilke murer som kan anses som mindre tiltak. Det er en praksis å tillate støttemurer opptil 0,5 m inntil nabogrensen.
 • Dersom muren ikke anses som mindre tiltak må du søke om dispensasjon fra 4 meters-regelen eller innhentes nabosamtykke.

Støttemur mot vei

Støttemur må ikke plasseres innenfor:

 • Veilovens eller reguleringsplanens byggegrense mot offentlig vei
 • Regulert veikant eller avstander i veinormalen i uregulerte strøk.
 • Frisiktsone (Kommunen har en praksis å frita murer med høyde inntil 0,5 m. Høyere murer i frisiktsonen krever samtykke eller dispensasjon.)
Gávdnet go dan maid ozat?
Inšenevra/Ingeniør Huksenáššis/Byggesak
Telefovdna 922 06 574