Skuvlla birra

Skuvla lea čielga sámi skuvla. Sullii 90% oahpaheddjiin leat doaibmi guovttegielat sámegielagat ja dárogielagat, ja buohkain lea gullevašvuohta sámi kultur- ja servodateallimii.

Dáinna lágiin leat eavttut devdojuvvon oahppoplána eavttuid ektui ja sámelága ektui mii guoská oahpaheddjiid gelbbolašvuhtii sámegielas, sámi kultuvrra ja servodateallima dáfus. Skuvla lea maiddai álggahan luondduskuvlla, ja ulbmil lea vuhtiiváldit ja seailluhit sámegiela ja sámi kultuvrra vel eanet.

Mii máhttit, mii galgat ja mii nagodit

Skuvlla višuvdna lea mii máhttit, mii galgat ja mii nagodit. Dát oidno skuvlaárgabeaivvis ja stivrejuvvo dainna prinsihpain ahte mii leat mii-skuvla. Skuvlla návccasteapmi dáid boahttevaš jagiid 2017 rájes lea čadnon bargui árvvoštallan oahppama váras ja matematihkka fágii, oassin skuvlaovdáneamis ja buoret oahppobirrasa barggus.

Oahpaheaddjit ja oahppit

Jagi 2017/2018 lea ohppiidlohku 90, juohkásan 5 klássaide, guokte 8. luohká, guokte 9. luohká ja okta 10. luohkká. Ohppiin leat 95% geain lea sámegiella vuosttašgiellan, ja dat nubbe 5% sihke ipmirdit ja hupmet veahá sámegiela.

Áiggit

Diibmoplána, buot beaivvit gaskal 08:30-14:30, earret gaskavahku mii lea 08:30-12:30.

Guovdageainnu nuoraidskuvla lea seammá lanjain go mánáidskuvla, gasku Guovdageainnu márkanbáikki.

Gulahallandieđut nuoraidskuvlla bargiide

Gulahallandieđut skuvlla bargiide, deaddil “Avdeling”/”Ossodat” njuola ja doppe válljet “Nuoraidskuvla/ungdomsskole” ja deaddil “Oza”.

Gávdnet go dan maid ozat?
Ellen J. Sara Eira
Rektor, nuoraidskuvla/ungdomsskole
E-poasta
Telefovdna 454 05 047
Guovdageainnu vuođđoskuvla Grunnskolen Kautokeino
Telefovdna 455 04 811