Opmodatvearru

Guovdageainnu suohkan bidjá dákko bokte opmodatvearrolisttu almmolaš geahčadeapmái.

opmodat
opmodat

Vearrolistu       Njuolggadusat     Šablon orrunviessu     Šablon ealáhus    Kárta

 

Oversendelse av vedtak om eiendomsskatt

Kommunestyret i Kautokeino innførte i 1988 eiendomsskatt på fast eiendom på Kautokeino tettsted samt alle verk og bruk i hele kommunen. I 2006 ble eiendomsskatten utvidet til å gjelde all fast eiendom i hele Kautokeino kommune.

Hvert år fastsetter kommunestyret på møtet i desember hvilke promillesatser og hvilket bunnfradrag som skal gjelde for det kommende år. I desember 2016 vedtok kommunestyret at det skal være 2 promille eiendomsskatt på bolig- og fritidsboliger, 7 promille på øvrige eiendommer (herunder næringseiendommer), samt 800.000 kr i bunnfradrag på bolig- og fritidseiendommer. Videre har kommunestyret vedtatt et fritak for nye boliger de første 10 år etter oppføring (eiendomsskatteloven § 7c).

Kautokeino kommune har siden 2015 foretatt en lovpålagt omtaksering av alle eiendommer i kommunen. Etter eiendomsskatteloven skal ny alminnelig taksering skje hvert 10. år. Arbeidet er nå sluttført og de nye takstene vil gjelde fra og med 01.01.2017.

Eiendomsskatteloven og forvaltningsloven pålegger kommunen å sende ut vedtak om både ny takst og utskriving av skatt. Vedlagt ligger en kopi av takstskjemaet for din eiendom og skatteseddelen. Eiendomsskatt faktureres som vanlig sammen med kommunale avgifter.

 

Opmodatvearu meroštallan

Opmodatvearru meroštallo dan láhkái ahte taksta lea vuođđun. Tavsttas lea vejolaš vuođđogeasus (orrunviesus) ja de mearriduvvo vearru 2 promilii dahje 7 promillii dán vearrovuođus.  

Rehkenastinovdamearka orrunviesus:

Taksta: 2.000.000. Vuođđogeasus (juohke ásodagas sierra olgouvssain): 800.000. Promilla: 2,0.

2.000.000 - 800.000 = 1.200.000 vearrovuođđu.

Opmodatvearru lea 2 promilla vearrovuođus = 2.400,-

Rehkenastinovdamearka ealáhusas:

Taksta 2.000.000. Promilla: 7,0. 2.000.000 lea vearrovuođđu

Opmodatvearru lea 7 promilla vearrovuođus = 14.000,-

 

Movt takseren lea dáhpáhuvvan

Kommunestyret har oppnevnt en Sakkyndig takstnemnd som fastsetter de nye takstene basert på befaringer utført av kommunens synfaringspersoner. Nemnda har basert takstene på ett skjema for boligeiendommer og ett skjema for næringseiendommer.

Eiendomsskattetaksten skal gjenspeile markedsverdien på eiendommene, jf. eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1). For å få til dette er Kautokeino kommune delt opp i ulike soner på bakgrunn av eiendommenes verdinivå grunnet beliggenhet.

Hva som er lagt til grunn i skjemaet fremgår av retningslinjer for taksering som er utarbeidet av sakkyndig nemnd. Retningslinjene og sjablonene som er brukt er tilgjengelig på kommunens hjemmeside øverst i saken.  

Opmodatvearromáksinmeari mearrádus

For din eiendom er det vedlagte sjablon(er) som er brukt, og alle data vi har brukt om eiendommen er fylt ut i dette skjemaet. Vi ønsker å presisere at dette er en eiendomsskattetakst og ikke en takst utført av takstmann med tanke på eventuelt salg av eiendommen.

Vi ber deg om å kontrollere at arealer og annen informasjon er riktig. For å gjøre dette enklere for deg har vi satt opp en sjekkliste. Dette er en sjekkliste for alle typer eiendommer, så alle punktene passer ikke nødvendigvis på din eiendom.

Iskka:

  • Er arealet i byggene riktig? Ved for eksempel flere uthus er uthusenes totale areal summert.
  • Er antall boenheter riktig? Kun registrerte boenheter skal være tatt med. En boenhet må være full boenhet og ha egen inngang.
  • Er arealet på eiendommen riktig? Ved festede eiendommer med punktfeste samt landbrukseiendommer tillegges boligen fast 1000 kvm eiendom. Ellers er areal registrert i det offentlige eiendomsregisteret (Matrikkelen) lagt til grunn.
  • Dersom du har landbrukseiendom, er arealet registrert riktig med tanke på ‘i bruk’ eller ‘ikke i bruk’ som landbrukseiendom?
  • Er din eiendom i LNFR-område uten mulighet for bebyggelse? Eller ligger i flomsone? Gi oss en tilbakemelding på dette. Disse skal ha lavere verdi.
  • Har du registrerte kulturminner på din eiendom? Denne/disse må være registrert enten hos Riksantikvaren eller Sametinget. Har du det så kan du søke om fritak i medhold av eiendomsskatteloven § 7 b).

 

Vejolašvuohta ohcat beassat opmodatvearus

Suohkanstivra sáhttá mearridit opmodatvearrolága § 7 vuođul. Beassama sáhttá ohcat dáid ovddas:

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna eian kommune, eit fylke eller staten.

b) Bygning som har historisk verde.

Suohkanstivra sáhttá mieđihit beassama buot ođđahuksenjuvvon orruviesuid váste, ja dál addojuvvo beassan 10 jahkái. 

 

Váidinvejolašvuohta opmodatvearromáksinmeari dáfus

Dan mii dutnje lea sáddejuvvon lea mearrádus du opmodatvearrotavsttas. Dan man sáhtát váidit dás leat vejolaš čielga meattáhusat du opmodaga tavsttas. Ii leat vejolaš váidit ieš dan šablona dahje opmodatvearu tavstta dahje vuođđogessosa. Šablona lea Áššedovdi takstalávdegoddi suohkanstivrra mearrádusa vuođul ráhkadan, ja promillameriid ja vuođđogessosa lea suohkanstivra ieš mearridan.
 

Opmodatvearu váidinvejolašvuohta

Opmodatvearu galgá suohkan čálihit ovdal njukčamánu 1. beaivvi juohke jagi. Opmodatvearu čáliheami sáhttá váidit juohke háve, muhto jus leat váidán oktii ja váidda lea hilgojuvvon, de it sáhte váidit seammá ákkáin nuppi jagi. Dat lea árvu man sáhttá váidit juohke jagi, geahča esktl. § 19.

Opmodatvearu čáliheami mearrádusa ovttaskas opmodaga hárrái, ja dan takstamearrádusa man nala čálihanmearrádus lea huksejuvvon, sáhttá váidit opmodatvearrokantuvrii ja opmodatvearu váidinlávdegoddái. Váidága goappašat oktavuođain sádde opmodatvearrokantuvrii.

 

Váidináigemearit ja vejolašvuohta čuoččaldahttit ášši

Váidináigemearri goappašat mearrádusain lea 6 vahku, rehkenastton dan beaivvi rájes go čálihanmearrádus (opmodatvearroreive) sáddejuvvui vearromáksái, dahje dan rájes go suohkan bijai opmodatvearrolisttu almmolaš geahčadeapmái jus dat leat maŋit dáhtona.

Áigemearri čuoččaldahttit ášši opmodatvearu mearrádusa dohkálašvuođas lea 6 mánu maŋŋil go mearrádus sáddejuvvui vearromáksái. Áššis opmodatvearu bággogáibideamis gusto 3 mánu áigemearri váidit diggegoddái, rehkenastton dan beaivvi rájes go bággováldi čađahuvvui.Čujuhuvvo opmodatvearrolága § 23 oktan viidásit čujuhusaiguin. Áššečuoččaldeamit mearrádusa dohkálašvuođas eai sáhte čuoččalduvvot ovdal go váidinvejolašvuohta opmodatvearrolága mielde lea adnojuvvon ja váidda loahpalaččat lea mearriduvvon váidinlávdegottis. 

 

Eiendomsskatteloven