Movt vuoššat čázi

Čázi man galgá juhkat dahje atnit bibmui, dahje atnit go bániid pusse, dan ferte vuoššat. Duldet čázi kasserollas ja duolddat moadde minuhta. Čoaskut. De sáhttá dan juhkat.

Suohkan ávžžuha ahte lagasolbmot veahkehit iežaset vuorrasiid vuoššat juhkančázi, dahje lágidit juhkančázi sidjiide eará láhkái. Sii geat ožžot dearvvašvuođaveahki suohkanis, sii ožžot dán veahki ásahusas, dahje ruovttubálvalusas.

Kommunen oppfordrer at pårørende hjelper sine eldre familiemedlemmer å koke drikkevann, eller se til at de får rent drikkevann på annen måte. De som får helsehjelp fra kommunen, de får denne tjenesten på institusjon, eller fra hjemmehjelp.