Čáhcerusttetraporta

Guovdageainnu čáhcerusttega čázis ii leat badjelmeare urána.

pumpehus.jpg
pumpehus.jpg

Altaposten dat vuosttaš geardde čálii raportta birra mas galggai boahtán ovdan ahte Guovdageainnu čáhcerusttega čázis lea badjelmeare urána.

Ášši lea dál čielggaduvvon, ja čájehuvvo ahte lea Altaposten mii ii leat máhttán lohkat stoalpodiagrámmaid riekta.

Vidar Lund, Álbmotdearvvašvuođainstituhtas čállá čuovvovaččat Guovdageainnu suohkanii:

Viser til telefonsamtale tidligere i uken vedr. oppslag i Altaposten 22. november 2018, som refererer til vannanalyseresultater fra en Masteroppgave utført av Beka Abiyos ved NTNU på Ås. Da det ble lovt de deltakende vannverkene at resultatene fra prosjektet skulle være anonymiserte og at vannverkene selv kun fikk oppgitt en kode som gav dem opplysninger om resultatene fra sitt vannverk, har figurene som illustrerer resultatene (i dette tilfellet for Uran), tydeligvis blitt mistolket mhp hvilke vannverk som overskrider WHOs «midlertidige grenseverdi» for Uran. På side 63 i Mastergradsoppgaven står det hvilke 5 vannverk som hadde resultater over WHOs «grenseverdi» på 30 ug/l, og ytterligere to vannverk som overskrider den Kanadiske guidelineverdien på 20 ug/l. Når vi ser på grunnlagsdataene som vi har fått oversendt fra Masterstudenten, fremkommer det at alle de undersøkte vannverkene i Finnmark ligger langt under de angitte grenseverdiene for uran.